Παρατηρητήριο Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΠΑΠΘ)

----------------------------------------------------------------

Το Παρατηρητήριο Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΠΑΠΘ) λειτουργεί στα πλαίσια του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών & Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ. Έργο του Παρατηρητηρίου είναι η παρακολούθηση, συμπλήρωση, επικαιροποίηση και δημοσιοποίηση του Συστήματος Δεικτών Περιβάλλοντος και Αειφορίας για την Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ). Το σύστημα δεικτών έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας με αποτέλεσμα να υπάρχει ουσιαστική βελτίωση και διευκόλυνση στον τρόπο ενημέρωσης και της παρουσίασης της πληροφορίας στους λήπτες αποφάσεων αλλά και στο ευρύ κοινό, με στόχο την ευαισθητοποίηση στα βασικά ζητήματα που αφορούν την ΕΠΘ.

Σύστημα Δεικτών

Το «Σύστημα Δεικτών Περιβάλλοντος και Αειφορίας για τη Θεσσαλονίκη» αποσκοπεί στην κάλυψη των διαρκών αναγκών που υπάρχουν για την αποτίμηση και σύγκριση της πορείας της περιοχής της Θεσσαλονίκης σε σχέση με την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε εθνική κλίμακα και την πρόοδο σε σχέση με άλλες πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης. Παράλληλη επιδίωξη είναι η υποστήριξη των φορέων της Θεσσαλονίκης κατά τη διαμόρφωση σχεδίων δράσης και τη λήψη αποφάσεων.

Ιστορικό του ΠΑΠΘ

Η επικαιροποίηση του Ν.1561/85 για το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης, ο έλεγχος της εφαρμογής και της πορείας του, καθώς και η υλοποίηση πολιτικών, σχεδίων, προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης απαιτούν μια συγκροτημένη διαδικασία, κατά την οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο η πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης (υπάρχουσες μελέτες και ελλείψεις), όσο και η μεθοδολογία που ακολουθείται από διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ).

Το Έργο του ΠΑΠΘ

Το ΠΑΠΘ με το έργο του καλύπτει τις ανάγκες ως προς την παροχή πληροφοριών για το σχεδιασμό στρατηγικών, την αποτίμηση της κατάστασης και της πορείας προς συγκεκριμένους στόχους και τη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο της εφαρμογής και της πορείας του Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, καθώς και της υλοποίησης πολιτικών, σχεδίων, προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.